8. oktober 2008

                                                  

Enstemmig Planutvalg
godkjente reguleringsplanen

Planutvalget hadde onsdag 8. oktober møte hvor reguleringsplanen for Harstad
Motorsport Senter var til godkjenning. Et enstemmig planutvalg godkjente
planen som sendes videre til Kommunestyret for behandling i slutten av oktober.
Dette er en seier for motorsportsmiljøet i Harstad og omegn.

Norsk Motor Klubb Harstad vil takke administrasjonen i Harstad kommune og
enhetslederen ved areal - og byggesaktjenesten for utmerket samarbeid i denne
prosessen. Vi takker også våre kommunepolitikerne for forståelse og kommunen
ved Safe Community/Trygge Lokalsamfunn for årelang støtte og erkjennelsen vår
klubb har for det viktige arbeidet som gjøres for voksne, barn og ungdom i kommunen, nærområdet og regionen innen motorsport.
Ikke minst er det viktig for hele regionens kjøreskoler at det er tatt hensyn til at det drives med obligatorisk kjøreopplæring på Harstad Motorsport Senter.

NMK Harstad som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og herigjennom Harstad Idrettsråd skal fortsatt bestrebe seg på et godt samarbeid med naboer og berørte parter ihht. vår miljøpolicy.

Se også: Kommunestyret godkjente reguleringsplanen
Se også: Fylkesmannen tar ikke klagen til følge


Miljøpolicy

Motorsporten fyller et viktig samfunnsbehov som alternativ sport for voksne og ikke minst barn og ungdom over hele landet og Norsk Motor Klubb Harstad har påtatt seg dette ansvaret i vårt nærområde og har således vært en samfunnsnyttig aktør og pådriver i over 20 år. Som all motorferdsel påvirker også motorsporten miljøet negativt men vi etterfølger og forsøker i større grad å redusere denne påvirkningen mest mulig. Vi skal for det første sørge for god miljøstyring gjennom å sikre overholdelse av myndighetskrav og en kontinuerlig forbedring av miljøstyringen og miljøpåvirkningen. Vi skal arbeide for at vår aktivitet ikke gir varig skade på grunn. Dette skal vi gjøre ved å redusere miljøbelastningen ved motorsportssenteret og ved å sikre overholdelse av kommunale og offentlige tillatelser og lovverk.

Endelig skal vi arbeide for at Harstad Motorsport Senter blir akseptert som nabo. Dette skal vi oppnå gjennom å bidra til å oppfylle nasjonal målsetting for støy og om mulig å forbedre kravene lokalt ved å pålegge oss selv begrensninger. Vi skal også ha god kommunikasjon med naboer og samspill med andre regionale og lokale aktører.

Norsk Motor Klubb Harstad

NMK Harstad støttes av
Safe Community/Trygge Lokalsamfunn